ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล Human Resource Development Center

   หน้าแรก ตารางอบรม ดาวน์โหลด การชำระเงิน แผนที่ ติดต่อเรา   
 
  หลักสูตร วันที่อบรม
๑. หลักสูตร ระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาณเอกสารที่มีมากมาย ช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บและสะดวกในการค้นหา ซึ่งจะช่วยให้การทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้การแปลงเอกสารให้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยยังคงรูปแบบและเนื้อหาของเอกสารต้นฉบับทุกประการ สามารถเผยแพร่และจัดส่งทางอีเมล์ได้ รวมทั้งสามารถจัดเก็บไว้ในอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และยังสามารถจัดเก็บในแผ่นซีดีได้อีกด้วย

อ่านต่อ
รุ่นที่ ๑
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒. หลักสูตร การสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำข้อมูลจากแบบฟอร์มไปประยุกต์ใช้กับฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องข้อมูลที่กรอกกลับมาแล้วผิดเพี้ยน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ ขนาดตัวอักษร ภาษาที่ใช้อ่าน ข้อมูลที่ได้รับกลับมาไม่สามารถนำมาใช้กับฐานข้อมูลในระบบ ทั้งยังช่วยให้สามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ
รุ่นที่ ๑
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หลักสูตร การใช้ MS Excel เพื่อจัดการข้อมูลการทำงาน

โปรแกรม Microsoft Excel ถือเป็นโปรแกรมยอดนิยมในการใช้งาน หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมสามารถจัดการข้อมูลในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้เรียนรู้เทคนิคและฟังก์ชั่นการใช้งานของ MS Excel ซึ่งจะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาการทำงาน สามารถเรียกใช้ข้อมูลและสืบค้นหาข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

อ่านต่อ

รุ่นที่ ๑
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๔. หลักสูตร การใช้ MS Excel ขั้นพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ผู้ปฏิบัติงานที่เข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นพัฒนาได้อย่างดีจะช่วยลดเวลาการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากMS Excel เป็นเครื่องมือในการจัดการข้อมูล สร้างฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ดึงข้อมูลมาใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ การจัดการข้อมูล สร้างฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล การสร้างตารางคำนวณ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การสร้างแผนภูมิ ไปจนถึงการประยุกต์ใช้สูตรคำนวณที่ซับซ้อน

อ่านต่อ
รุ่นที่ ๑
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๕. หลักสูตร การจัดการเอกสารด้วย MS Word

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดการเอกสารการทำงานได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเอกสาร จดหมาย หนังสือ รายงาน ตาราง การเขียนโครงการหรือแม้แต่การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่คำสั่งพื้นฐาน การทำงานกับข้อความ การตกแต่งเอกสาร การแทรกรูปภาพ รูปวาด กราฟ ผังองค์กร การสร้างเอกสารที่มีความซับซ้อน การประยุกต์ใช้งานเอกสารแบบต่างๆ รวมทั้งวิธีแก้ปัญหาการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
 
อ่านต่อ
รุ่นที่ ๑
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
๖. หลักสูตร การสร้างสมุดงานดิจิทัลด้วย MS OneNote

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจการใช้โปรแกรม OneNote และสามารถจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล บันทึก ไว้ในสมุดงานดิจิทัล ะสามารถนำข้อมูล บันทึก สื่อนำเสนอไปประยุกต์ใช้เพื่อเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามรถสืบค้นหาขอมูลได้อย่างรวดเร็ว

อ่านต่อ
รุ่นที่ ๑
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
๗. หลักสูตร การออกแบบสื่อนำเสนอด้วย MS Power Point & Info Graphics

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้างสรรค์สื่อนำเสนอโดย MS Power Point และออกแบบ InfoGraphics ได้อย่างน่าสนใจ รวมทั้งประยุกต์ใช้ร่วมกับ MS Excel เพื่อนำเสนอข้อมูลองค์การได้เป็นอย่างดี

อ่านต่อ
รุ่นที่ ๑
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
๘. หลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจกระบวนการทำงานหลักและกระบวนการทำงานสนับสนุนนของหน่วยงาน เข้าใจหลักการ แนวทางในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน สามารถจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้

อ่านต่อ
รุ่นที่ ๑
วันที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑
๙. หลักสูตร การปรับปรุงกระบวนงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมองเห็นกระบวนการ ขั้นตอนการทำงานหลักที่สำคัญจำเป็นที่เป็นเนื้อแท้ของการทำงานจริงๆ มองเห็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ลดภาระงานที่ไม่สำคัญจำเป็นจำเป็น ลดขั้นตอนและความสูญเสียต่างๆ ในกระบวนงาน ทำให้มีเวลาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ได้สร้างสรรค์ผลิตภาพผลงานใหม่ๆ

อ่านต่อ
รุ่นที่ ๑
วันที่ ๑๖ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑
๑๐. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำงานหรือปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

อ่านต่อ
รุ่นที่ ๑
วันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
รุ่นที่ ๒
วันที่ ๙ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๑๑.หลักสูตร การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.)

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจในหลักการและหลักเกณฑ์ในการกำหนด TOR เข้าใจในหลักการและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อจะสามารถจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ได้ดี มีความชัดเจนที่จะสามารถจัดหาหรือปฏิบัติได้ ทั้งจะทำให้ง่ายต่อการบริหารสัญญา ควบคุมงาน และตรวจรับงานอีกด้วย

อ่านต่อ
รุ่นที่ ๓
วันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑
๑๒.หลักสูตร การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการต่างๆ อย่างละเอียด ตามหลักเกณฑ์ขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ และเข้าใจหลักเกณฑ์การทำสัญญา การทำบันทึกข้อตกลง และการบริหารสัญญา ตลอดจนถึงเข้าใจในเทคนิควิธีการตรวจรับพัสดุ การตรวจรับงานก่อสร้าง การตรวจรับงานจ้างต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำสัญญาบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุได้อย่างถูกต้อง

อ่านต่อ
รุ่นที่ ๘
วันที่ ๒ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑๓. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP): e-market และ e-bidding

มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอน แนวทาง และวิธีการ ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อย่างถูกต้อง และสามารถปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง จึงได้มีการฝึกปฏิบัติลงข้อมูลจริงในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้คอมพิวเตอร์ ๑ คนต่อ ๑ เครื่อง

อ่านต่อ
รุ่นที่ ๗
วันที่ ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๔.หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเทคนิควิธีการในการเตรียมการประชุม มีเทคนิควิธีการในการจดบันทึกการประชุม ทั้งยังช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเทคนิควิธีในการฟัง การจับประเด็นและสรุปความ จะช่วยให้สามารถจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุมได้ถูกต้องครบถ้วนตามสาระของการประชุม และถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณในส่วนของการเขียนรายงานการประชุม

อ่านต่อ
รุ่นที่ ๑๕
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๕. หลักสูตร เทคนิคการตรวจและการเกษียนหนังสือราชการสำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเทคนิควิธีการการตรวจวิเคราะห์หนังสือราชการ ทั้งโครงสร้าง องค์ประกอบ ข้อมูลเนื้อหา ภาษา รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการ มีหลักการในการเกษียนหนังสือราชการ และมีเทคนิควิธีการที่ดีในการตรวจและการเกษียนหนังสือราชการ

อ่านต่อ
รุ่นที่ ๕
วันที่ ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑๖. หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ เข้าใจในชนิดของหนังสือ รูปแบบ และการเขียนส่วนต่างๆ ของหนังสือราชการ การรับ - ส่งหนังสือ การเก็บรักษา การยืม การทำลายเข้าใจในหลักการเขียนหนังสือราชการ มีเทคนิควิธีการที่ดีในการเขียนหนังสือราชการ สามารถเขียน พิมพ์ วิเคราะห์และตรวจแก้หนังสือราชการได้เป็นอย่างดี

อ่านต่อ
รุ่นที่ ๕๒
วันที่ ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
รุ่นที่ ๕๓
วันที่ ๒๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
๑๗. หลักสูตร การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นความสำคัญของงานธุรการและงานสารบรรณ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เรียนรู้มารยาทในสังคมและมารยาทในการทำงาน ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและผู้มาติดต่องาน และช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในระเบียบงานสารบรรณ สามารถปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณได้ถูกต้องเป็นอย่างดี

อ่านต่อ
รุ่นที่ ๑๖
วันที่ ๒๔ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
๑๘. หลักสูตร การปฏิบัติงานการเงิน

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ เบี้ยประชุม ค่าล่วงเวลา และกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน และสวัสดิการ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาของบุตร เป็นต้น ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ

อ่านต่อ
รุ่นที่ ๒๑
วันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ 
รุ่นที่ ๒๒
วันที่ ๙ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑๙. หลักสูตร เทคนิคการตรวจสอบภายใน

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับในเทคนิควิธีการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในประเภทต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบภายในและการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจสอบครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ จุดอ่อน จุดแข็งของการบริหารงาน การควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากร ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการบริหารงานองค์กร

อ่านต่อ
รุ่นที่ ๕
วันที่ ๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒๐.หลักสูตร การควบคุมภายในด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ

มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีความเข้าใจและสามารถจัดทำรายงานการควบคุมภายในด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง

อ่านต่อ
รุ่นที่ ๘
วันที่ ๒๒ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
๒๑. หลักสูตร การวางแผนกำลังคนและการวิเคราะห์อัตรากำลัง

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอนการวางแผนกำลังคน เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลัง วิเคราะห์จำนวนตำแหน่ง ช่วยทำให้มีแนวทางและสามารถวิเคราะห์อัตรากำลังและจัดทำแผนอัตรากำลังได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

อ่านต่อ
รุ่นที่ ๘
วันที่ ๘ – ๙ มกราคม ๒๕๖๑
๒๒. หลักสูตร การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และการประเมินค่างาน

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการกำหนดตัวชี้วัดและการกำหนดค่าเป้าหมาย สามารถกำหนดตัวชี้วัดและกำหนดค่าเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม มีเทคนิคในการเขียนตัวชี้วัดเพื่อสื่อความหมายได้เข้าใจตรงกันเพื่อจะสามารถวัดในสิ่งที่ต้องการวัดได้อย่างถูกต้อง

อ่านต่อ
รุ่นที่ ๘
วันที่ ๑๕ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
๒๓. หลักสูตร เทคนิคการเขียนประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และองค์ประกอบเพื่อปรับระดับ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักเกณฑ์ หลักการ แนวคิด องค์ประกอบในการประเมินค่างาน มีแนวทางในการเขียนวิเคราะห์ ประเมินค่างาน มีเทคนิคในการเขียนสรุปผลการประเมินค่างานเพื่อปรับระดับตำแหน่งและพัฒนางาน

อ่านต่อ
รุ่นที่ ๓
วันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
๒๔. หลักสูตร การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในกระบวนการ ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์บริบทต่างๆเพื่อนำผลการวิเคราะห์มากำหนดกลยุทธ์และสามารถวางแผนกลยุทธ์ได้

อ่านต่อ
รุ่นที่ ๒๔
วันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
รุ่นที่ ๒๕
วันที่ ๕ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๑
๒๕. หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติการ และการเขียนโครงการ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ เข้าใจกระบวนการวางแผนปฏิบัติการ สามารถเขียนโครงการ และจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแผนปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง

อ่านต่อ
รุ่นที่ ๑๙
วันที่ ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
รุ่นที่ ๒๐
วันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๑
๒๖. หลักสูตร เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการกำหนดตัวชี้วัดและการกำหนดค่าเป้าหมาย สามารถกำหนดตัวชี้วัดและกำหนดค่าเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม มีเทคนิคในการเขียนตัวชี้วัดเพื่อสื่อความหมายได้เข้าใจตรงกันเพื่อจะสามารถวัดในสิ่งที่ต้องการวัดได้อย่างถูกต้อง

อ่านต่อ
รุ่นที่ ๗
วันที่ ๑๒ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒๗. หลักสูตร การคิดบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติบวกเชิงสร้างสรรค์ ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมองด้านบวกเพื่อผลดีต่องการทำงานขององค์กร และตนเอง ทำให้มีแรงบันดาลใจ มีแผนที่ชีวิตที่ชัดเจน เกิดความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความสุขในการทำงานและความสุขในการใช้ชีวิตส่วนตัว

อ่านต่อ
รุ่นที่ ๑
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CENTER
๙๙/๙๙ ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร. ๐๘ ๗๙๗๗ ๘๖๖๘ และ ๐๘ ๗๕๓๓ ๙๕๑๙ โทรสาร. ๐ ๒๕๐๓ ๕๕๓๘
อีเมล: hrdcenter9@gmail.com