๑. หลักสูตร Dashboard & MS Excel เพื่อการจัดทำรายงานและการนำเสนอแบบเรียลไทม์

หลักการและเหตุผล


Dashboard และ MS Excel เป็นชุดเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยการทำงานในยุคดิจิตอล ช่วยให้สามารถจัดการฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล และสรุปผลภาพรวมการทำงานในรูปแบบกราฟิกและอินเตอร์เฟสแบบเรียลไทม์ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังสามารถคัดกรองเงื่อนไข ปรับมุมมอง เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและตลอดเวลาโดยผ่านการควบคุมหรือสั่งการบนแผงควบคุมใน 1 หน้าจอ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้หลากหลายด้าน เช่น งานด้านการศึกษา จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและนำเสนอแบบเรียลไทม์ด้านข้อมูลจำนวนนักศึกษา อัตราการลด-เพิ่มของนักศึกษา การย้ายคณะ ผลการเรียน ฯลฯ ด้านการรักษาพยาบาล จะสามารถดูอาการคนไข้ ข้อมูลคนไข้ การติดตามรักษา การเฝ้าระวัง ฯลฯ หรืองานด้านอื่นๆ เช่น งานด้านการจัดการความรู้ การบริหารงานบุคคล การเกษตร การชลประทาน ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานไปจนถึงผู้บริหารเห็นข้อมูลได้ง่าย ชัดเจน รวดเร็ว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์แก้ไขปัญหา วางแผนปฏิบัติงานหรือวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม ถูกจุด และรวดเร็ว

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบและสร้าง Dashboard เพื่อช่วยในการจัดทำรายงานและนำเสนอในรูปแบบกราฟิกและอินเตอร์เฟสแบบเรียลไทม์ได้อย่างน่าสนใจ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้องกับงานเอกสาร งานฐานข้อมูล และผู้สนใจ

วัน เวลา

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

หัวข้อฝึกอบรม

  • แนวคิดการออกแบบ Dashboard
  • องค์ประกอบของ Dashboard
  • การปรับแต่ง worksheet สำหรับการเตรียมพร้อมในการสร้าง Dashboard
  • การเตรียมข้อมูลและการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล (Excel Databasea)
  • เทคนิคการใช้ชุดฟังก์ชั่นควบคุม Dashboard (Dashboard Formular Toolbox)
  • วิธีสร้างและควบคุมฟอร์ม (Form Control & Interactive Dashboard)
  • การสร้างรายงานและการปรับแต่ง KPI (Creating and Custermizing KPI Dashboard)

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ ๑๕ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน

๓,๙๐๐ บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และตลอดหลักสูตร)  และจัดเตรียม notebook ไว้ให้

กรณีชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม 7 วัน ได้รับส่วนลด 100 บาท ใช้คอมพิวเตอร์ ๑ คนต่อ ๑ เครื่อง (จัดเตรียมเครื่อง notebook ไว้ให้) ใช้คอมพิวเตอร์ ๑ คนต่อ ๑ เครื่อง (จัดเตรียมเครื่อง notebook ไว้ให้)