๑o. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ

หลักการและเหตุผล


จากการประกาศพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งได้มีการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง และข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) สำหรับจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณสมบัติที่ไม่ซับซ้อนเป็นสินค้าหรือบริการทั่วไปที่กำหนดให้ส่วนราชการจัดซื้อจัด และการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะหรือเป็นสินค้าที่ไม่ได้กำหนดไว้ในระบบ e-catalog จึงมีหลักเกณฑ์ กระบวนการ และวิธีการตามกฎหมายข้อบังคับที่บัญญัติขึ้น ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการรั่วไหล ทุจริต ผู้ปฏิบัติงานพัสดุและเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีความเข้าใจหลักการ หลักเกณฑ์ กระบวนการ และวิธีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  • เข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอน แนวทาง และวิธีการ ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อย่างถูกต้อง ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ กรรมการ ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ และผู้สนใจ

วัน เวลา

รุ่นที่ ๘ วันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

หัวข้อฝึกอบรม

  • การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐
  • หลักการ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ของระบบ e-GP
  • กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และระบบประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • การจัดทำแผนแผนจัดซื้อจัดจ้าง
  • การร่างสัญญาและการบริหารสัญญาในระบบ e-GP
  • วิธีการทำงานในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
  • วิธีการทำงานในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลจริง ในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้คอมพิวเตอร์ ๑ คนต่อ ๑ เครื่อง (จัดเตรียมเครื่อง notebook ไว้ให้ )

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ ๑๕ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน

๕,๔๐๐ บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และตลอดหลักสูตร) 

กรณีชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม ๗ วัน ได้รับส่วนลด ๑๐๐ บาท