๑๑. หลักสูตร หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ

หลักการและเหตุผล


จากการประกาศพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งได้มีการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง และข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง รวมทั้งหลักเกณฑ์วิธีการการคำนวณราคากลางจึงได้มีการปรับปรุงไว้ใน พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานพัสดุ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้มีอำนาจในการควบคุมดูแลอนุมัติสั่งการ และผู้เกี่ยวข้องจึงต้องมีความเข้าใจหลักการ หลักเกณฑ์ แนวทางในการปฏิบัติ และวิธีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงานและให้การดำเนินการด้านการพัสดุที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติการกำหนดราคากลางงานพัสดุ และราคากลางงานก่อสร้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ กรรมการ ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ และผู้สนใจ

วัน เวลา

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

หัวข้อฝึกอบรม

 • การกำหนดความต้องการและการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุและการออกแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
 • การจัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ(Spec.) ของพัสดุและการทบทวนปรับปรุงแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
 • หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง
 • การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ
 • ข้อพิจารณางานก่อสร้างที่อยู่ในข้อบังคับต้องคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์
 • การแต่งตั้ง องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
 • การแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • การทบทวนราคากลางงานก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน
 • หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
 • การคำนวณค่างานต้นทุน Direct Cost
 • การคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง (Indirect Cost) หรือ Factor
 • การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
 • หลักเกณฑ์การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและการจัดทำรายงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ ๑๕ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน

๔,๗๐๐ บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และตลอดหลักสูตร) 

กรณีชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม ๗ วัน ได้รับส่วนลด ๒๐๐ บาท