๑๘. หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม

หลักการและเหตุผล


หนังสือราชการเป็นเอกสารที่ใช้ติดต่อระหว่างส่วนราชการถึงส่วนราชการ ส่วนราชการถึงบุคคลภายนอก หน่วยงานอื่นถึงส่วนราชการ เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐาน หรือเป็นเอกสารที่ทางราชการทำขึ้นตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ทั้งนี้เพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร เป็นหลักฐานอ้างอิงการทำงาน การเขียนหนังสือราชการที่ดีจะทำให้เกิดการสื่อสารที่สร้างความเข้าใจถูกต้อง ชัดเจน ตรงกัน ซึ่งจะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ และบ่งบอกประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในองค์กรอีกประการหนึ่งด้วย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  • มีความรู้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  • สามารถเขียน วิเคราะห์ ตรวจแก้ หนังสือราชการประเภทต่างๆได้เป็นอย่างดี
  • มีหลักการเขียนหนังสือราชการ และมีเทคนิควิธีการที่ดีในการเขียนหนังสือราชการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ช่วยผู้บริหาร หน้าห้องผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป และผู้สนใจ

วัน เวลา

รุ่นที่ ๕๔ วันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. รุ่นที่ ๕๕ วันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

หัวข้อฝึกอบรม

  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ : ชนิดของหนังสือ รูปแบบ และการเขียนส่วนต่างๆ ของ หนังสือราชการ การรับ - ส่งหนังสือ การเก็บรักษา การยืม การทำลาย
  • การเขียนหนังสือราชการประเภทต่างๆ : หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือ ประชาสัมพันธ์ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม การเขียนบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา บันทึกสั่งการ และบันทึกติดต่อ
  • เทคนิคและเคล็ดลับการเขียนหนังสือราชการประเภทต่างๆ ให้ได้ดี
  • กรณีศึกษาการเขียนหนังสือราชการ
  • ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ ๑๕ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน

๔,๗๐๐ บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และตลอดหลักสูตร) 

กรณีชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม ๗ วัน ได้รับส่วนลด ๒๐๐ บาท