๑๙. หลักสูตร เทคนิคการตรวจและการเกษียนหนังสือราชการสำหรับหัวหน้างาน

หลักการและเหตุผล


การตรวจและการเกษียนหนังสือราชการจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการแยกแยะและสรุปประเด็นสำคัญของหนังสือ พร้อมทั้งหาข้อมูลประกอบเพิ่มเติมเพื่อเกษียนเสนอให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปวินิจฉัยเพื่อเกษียนสั่งการต่อไป หรือเพื่อให้หัวหน้างานเกษียนสั่งการลงไปได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ผู้บริหารตั้งแต่หัวหน้างานขึ้นไปจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างองค์ประกอบ ข้อมูล เนื้อหา ภาษา และรูปแบบของหนังสือราชการ รวมทั้งระบบงานสารบรรณ มีเทคนิคในการวิเคราะห์เรียบเรียงเนื้อหา สาระสำคัญ และมีเทคนิคในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหนังสือราชการเพื่อการบริหารงานที่ดีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในหลักการเขียนหนังสือราชการ มีเทคนิคในการตรวจวิเคราะห์หนังสือราชการและสามารถเกษียนหนังสือราชการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร เลขานุการ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประชุมและรายงานการประชุม ผู้สนใจ

วัน เวลา

รุ่นที่ ๖ วันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. / ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หัวข้อฝึกอบรม

  • การตรวจวิเคราะห์หนังสือราชการ : โครงสร้าง องค์ประกอบ ข้อมูล เนื้อหา ภาษา รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการ
  • หลักการในการเกษียนหนังสือราชการ
  • เทคนิคการเกษียนหนังสือราชการ
  • ฝึกปฏิบัติการตรวจและการเกษียนหนังสือราชการ

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ ๑๕ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน

๔,๕๐๐ บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และตลอดหลักสูตร) 

กรณีชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม ๗ วัน ได้รับส่วนลด ๑๐๐ บาท