๒. หลักสูตร การออกแบบสื่อนำเสนอด้วย MS Power Point & Info Graphics

หลักการและเหตุผล


การสร้างสื่อนำเสนองานมีความสำคัญต่อการทำงานในยุคดิจิทัล การออกแบบสื่อนำเสนอจึงช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสร้างผลงานนำเสนอโดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม MS Power Point ร่วมกับการออกแบบ Info Graphics และจะได้เรียนรู้การใช้เทคนิคในการสร้างสื่อนำเสนออย่างไรให้น่าสนใจและตรงใจกลุ่มเป้าหมายผู้รับฟังการนำเสนอ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อนำเสนอผลงานตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับมืออาชีพด้วยการทำ workshop พร้อมสอดแทรกวิธีการแก้ปัญหาการนำเสนองาน และการต่อยอดใช้งานร่วมกับ MS Excel สำหรับนำเสนอผลงานที่มีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้างสรรค์สื่อนำเสนอโดย MS Power Point และออกแบบ InfoGraphics ได้อย่างน่าสนใจ รวมทั้งประยุกต์ใช้ร่วมกับ MS Excel เพื่อนำเสนอข้อมูลองค์การได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้สนใจ

วัน เวลา

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

หัวข้อฝึกอบรม

  • เทคนิคการจัดเตรียมข้อมูลประกอบงานนำเสนอ
  • ทำความรู้จกกับประสิทธิภาพของเครื่องมือ Microsoft Power Point
  • การบริหารจัดการสไลด์และเทคนิคการสร้างสรรค์งานนำเสนอผ่าน Microsoft Power Point
  • การบริหารจัดการเนื้อหาและการประยุกต์ใช้มัลติมีเดียผ่าน Microsoft Power Point
  • การประยุกต์ใช้งานเครื่องมือ Drawing, AutoShape และ Organization Chart
  • การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ร่วมกับ Microsoft Power Point สำหรับการวิเคราะห์และนำเสนองาน
  • การจัดทำ Slide Master การจัดทำ Theme และการเลือกใช้ Animation ให้เหมาะกับงานนำเสนอ
  • การออกแบบและสร้างเรื่องราวผ่านการใช้ชุดเครื่องมือ InfoGraphics for Power Point
  • ปัญหาและการแก้ไขการนำเสนองาน

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ ๑๕ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน

๓,๙๐๐ บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และตลอดหลักสูตร)  และจัดเตรียม notebook ไว้ให้

กรณีชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม ๗ วัน ได้รับส่วนลด ๑๐๐ บาท ใช้คอมพิวเตอร์ ๑ คนต่อ ๑ เครื่อง (จัดเตรียมเครื่อง notebook ไว้ให้)