๒๓. หลักสูตร การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร

หลักการและเหตุผล


องค์กรต่างๆ ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างก่อตั้งขึ้นมาเพื่อนำเสนอคุณค่าอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ลูกค้า และผลจากการนำเสนอคุณค่านั้นจะนำไปสู่ผลลัพธ์สูงสุดที่องค์กรต้องการ ซึ่งก็คือการได้กำไรของบริษัท หรือการบรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วยงานราชการ การจะนำเสนอคุณค่าเพื่อบรรลุผลลัพธ์สูงสุดนั้นจำเป็นต้องหาวิธีการหรือแนวทางโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์และกำหนดเป็นแผนกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อกำหนดทิศทางและวิธีการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกำหนดโครงการ (Initiative) และแผนปฏิบัติการที่องค์กรจะต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร การฝึกอบรม หลักสูตรการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรและการเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติการ จะทำให้ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้มีหน้าที่ในการจัดทำแผน เข้าใจกระบวนการวางแผน สามารถวางแผนกลยุทธ์ และแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการและงบประมาณเพื่อให้เกิดการทำงานจริงได้สำเร็จ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
 • มีความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร
 • สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์บริบทต่างๆขององค์กรได้
 • สามารถนำผลการวิเคราะห์มากำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวางแผน ผู้สนใจ

วัน เวลา

รุ่นที่ ๒๖ วันที่ ๑๑ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

หัวข้อฝึกอบรม

 • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
 • ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวางแผน การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning ) ความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์กับ เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และ TQA
 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโดยเทคนิค SWOT Analysis
 • การกำหนดเป้าหมายขององค์กร (Purpose) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Vision) เป้าประสงค์หลัก (Goals ) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
 • การนำหลักการ Balance scorecard มาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์
 • การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic map)
 • การกำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัด
 • การกำหนดกลยุทธ์โดยเทคนิค TOWS Matrix
 • การกำหนดโครงการ (Initiative) และแผนปฏิบัติการ

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ ๑๕ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน

๔,๗๐๐ บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และตลอดหลักสูตร) 

กรณีชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม ๗ วัน ได้รับส่วนลด ๒๐๐ บาท