๒๔. หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติการ และการเขียนโครงการ

หลักการและเหตุผล


การดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจนั้นจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการบริหารที่หลากหลายและผสมผสานกันอย่างบูรณาการ เครื่องมือหนึ่งที่องค์กรใช้เป็นกลไกช่วยสนับสนุนและนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คือการวางแผนปฏิบัติการและการกำหนดโครงการในแผนปฏิบัติการให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์องค์กร การเขียนโครงการจะเป็นการสื่อสารถึงเหตุผลความจำเป็นในการจัดทำโครงการ ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินงาน วิธีการควบคุมติดตามประเมินผลโครงการจนแล้วเสร็จตามแผน และวิธีการบริหารโครงการให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งจะส่งผลให้แผนกลยุทธ์องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมายและพันธกิจตามลำดับ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  • มีความเข้าใจหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ หลักการวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติ
  • มีความเข้าใจในหลักการและวิธีการเขียนโครงการ
  • สามารถการจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้ช่วยบริหาร ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวางแผน และผู้สนใจ

วัน เวลา

รุ่นที่ ๒๑ วันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐

หัวข้อฝึกอบรม

  • หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
  • หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับโครงการ และการเขียนโครงการ
  • กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ
  • กระบวนการบริหารโครงการ
  • วิธีการเขียนโครงการแบบต่าง ๆ
  • ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (RBM Project ) และการเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework Project)
  • การตรวจสอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ โครงการ กับแผนกลยุทธ์องค์กร

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ ๑๕ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน

๔,๗๐๐ บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และตลอดหลักสูตร) 

กรณีชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม ๗ วัน ได้รับส่วนลด ๒๐๐ บาท