๒๕. หลักสูตร การติดตามและการประเมินแผนงานโครงการ

หลักการและเหตุผล


การติดตามและการประเมินเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการดำเนินงานและผลสำเร็จของงาน เป็นเครื่องมือในการบริหารและการวางแผนที่จะช่วยตอบสนองต่อภารกิจความต้องการของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ทราบความก้าวหน้า สภาพ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค เพื่อเร่งรัด ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องการดำเนินงาน ยุติหรือพัฒนาแผนงานโครงการต่อไป การติดตามประเมินแผนงานโครงการอย่างเป็นระบบจะช่วยให้ผู้บริหารแผนงานโครงการตระหนักถึงคุณภาพของแผนงานโครงการ ส่งผลให้แผนงานโครงการนั้นดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  • มีความเข้าใจหลักการควบคุมติดตามประเมินกลยุทธ์แผนงานโครงการอย่างถูกต้อง
  • สามารถเตรียมการและดำเนินการตรวจติดตามประเมินกลยุทธ์แผนงานโครงการได้
  • สามารถจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์แผนงานโครงการได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวางแผน การประเมินกลยุทธ์แผนงานโครงการ ผู้สนใจ

วัน เวลา

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

หัวข้อฝึกอบรม

  • หลักการสำคัญในการบริหาร : การวางแผน การจัดการ การนำ และการควบคุม
  • การประยุกต์ใช้หลักการควบคุมกับการดำเนินการตามกลยุทธ์องค์กรและแผนงานโครงการ
  • หลักการ วิธีการ แนวคิด เกี่ยวกับการควบคุม ติดตามและประเมินผล
  • กระบวนการติดตาม และการประเมินกลยุทธ์องค์กรและแผนงานโครงการ
  • การเตรียมการก่อนการตรวจติดตาม การดำเนินการ การจัดทำรายงานตรวจติดตามกลยุทธ์และแผนงานโครงการ
  • วิธีการและเครื่องมือในการควบคุม ตรวจติดตามและประเมินผลกลยุทธ์องค์กรและแผนงานโครงการ
  • การสรุปผล การบันทึก และการรายงานผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์องค์กรและแผนงานโครงการ

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ ๑๕ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน

๔,๗๐๐ บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และตลอดหลักสูตร) 

กรณีชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม ๗ วัน ได้รับส่วนลด ๒๐๐ บาท