๒๖. หลักสูตร เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

หลักการและเหตุผล


การบริหารองค์กรสมัยใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดเป็นอย่างมากโดยถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารเพื่อใช้ในการติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำผลมาใช้ในการจัดสรรเงินรางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงานและให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การเข้าใจอย่างถูกต้องจะทำให้สามารถกำหนดสิ่งที่จะต้องทำเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในงานได้อย่างถูกต้อง และพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดที่จะใช้รวมทั้งต้องมีเทคนิควิธีการเขียนเพื่อสื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในวิธีการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และสามารถเลือกใช้และกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวางแผน ผู้ดูแลตัวชี้วัด ผู้สนใจ

วัน เวลา

รุ่นที่ ๘ วันที่ ๒ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. / ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หัวข้อฝึกอบรม

  • ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)
  • การกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators – KPIs)
  • ลักษณะตัวชี้วัดที่ดี
  • ตัวชี้วัดประเภทต่างๆ และการเลือกใช้ที่เหมาะสม
  • เทคนิคการสร้างตัวชี้วัด
  • การกำหนดตัวชี้วัด (KPIs) และค่าเป้าหมาย
  • การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Target)
  • ขั้นตอนการกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
  • การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ ๑๕ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน

๔,๕๐๐ บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และตลอดหลักสูตร) 

กรณีชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม ๗ วัน ได้รับส่วนลด ๑๐๐ บาท