๒๗. หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน

หลักการและเหตุผล


แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นแรงขับให้บุคคลกระทำการใดๆ ให้ประสบผลสำเร็จตามมาตรฐานความเป็นเลิศที่ตนตั้งไว้ บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะทำงานให้ดีที่สุดและให้สำเร็จผลตามที่ตั้งใจไว้ เมื่อทำได้สำเร็จก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้ทำงานอื่นสำเร็จต่อไป การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้กับบุคลากรในองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะกระตุ้นให้ทุกคนทำงานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ พร้อมรับกับการพัฒนาตนเอง นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความสำเร็จให้แก่ตนเองและองค์กร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือบุคลากรในองค์กรได้พัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน เพื่อใช้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้สนใจ

วัน เวลา

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

หัวข้อฝึกอบรม

  • ความสำคัญของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงานต่อตนเองและองค์กร
  • ลักษณะและตัวอย่างของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
  • วิธีการฝึกฝนตนเองให้เป็นบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
  • การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เพื่อการจูงใจตนเอง
  • วิธีการดำรงไว้ซึ่งพลังการจูงใจตนเองเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ ๑๕ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน

๓,๑๐๐ บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และตลอดหลักสูตร)  กรณีชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม ๗ วัน ได้รับส่วนลด ๑๐๐ บาท 

กรณีชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม ๗ วัน ได้รับส่วนลด ๑๐๐ บาท