๒๘. หลักสูตร การคิดบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หลักการและเหตุผล


การบริหารองค์กรสมัยใหม่ได้ให้ความสำคัญกับพลังของคนทำงานในองค์กร ทั้งนี้องค์กรต้องมีการปรับตัวเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคอาเซียนด้วย การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการที่จะปรับปรุงและเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อเปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยความเข้าใจในเป้าหมายและความมีจิตสำนึกในการร่วมมือร่วมใจในการทำงานจะก่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้และร่วมกันผนึกกำลังที่จะก้าวข้ามความท้าทายและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความศรัทธา เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีจิตสำนึกรักการทำงาน มีจิตสำนึกรักองค์กรและมีจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร ส่งผลต่อการคิดและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเชิงบวก สร้างความกระตือรือร้นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายเพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือบุคลากรในองค์กรมีทัศนคติบวกและความคิดบวกต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร และมีจิตสำนึกรักการทำงานและองค์กร เกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและการเติบโตของตนเองและองค์กรอย่างมีความสุข

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้สนใจ

วัน เวลา

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

หัวข้อฝึกอบรม

  • อิทธิพลของการคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ต่อความสำเร็จระดับโลก ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
  • การคิดบวกและผลกระทบต่อความสำเร็จ
  • การคิดบวกและการสร้างสรรค์ผลงานที่ดี
  • การสร้างทัศนคติบวกและการคิดบวกต่อตนเองและองค์กร
  • การวิเคราะห์ตนเองด้านความคิดบวกเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาตนเองเพื่อความสุขและความก้าวหน้าในการทำงาน
  • การเลือกใช้ทัศนคติที่ถูกต้องในการจัดการอุปสรรคและปัญหา
  • กิจกรรมและการฝึกฝนให้มีทัศนคติบวกและการคิดบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ ๑๕ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน

๓,๑๐๐ บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และตลอดหลักสูตร) 

กรณีชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม ๗ วัน ได้รับส่วนลด ๑๐๐ บาท