๔. หลักสูตร การใช้ MS Excel เพื่อจัดการข้อมูลการทำงาน

หลักการและเหตุผล


โปรแกรม Microsoft Excel ถือเป็นโปรแกรมยอดนิยมในการใช้งาน หลักสูตร การใช้ MS Excel เพื่อจัดการข้อมูลการทำงาน จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้เทคนิคและฟังก์ชั่นการใช้งานของ MS Excel ซึ่งจะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาการทำงาน สามารถเรียกใช้ข้อมูลและสืบค้นหาข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดการข้อมูลในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้องกับงานเอกสาร และผู้สนใจ

วัน เวลา

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

หัวข้อฝึกอบรม

 • ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Excel
 • การทำงานกับตารางข้อมูล
  • การเลือก cell หรือ กลุ่ม cell และการตั้งชื่อ cell
  • การย้ายข้อมูลและการคัดลอกข้อมูลใน cell
  • การแทรกข้อมูล การเพิ่มแถว การเพิ่มคอลัมน์
  • การจัดรูปแบบ cell หรือ format cell
 • การทำงานกับ workbook และ worksheet
  • การเลือก และ การเพิ่ม การลบ sheet
  • การตกแต่ง worksheet โดยการเลือกสีและรูปแบบต่างๆ
  • การกำหนดรูปแบบการแสดงข้อมูล ตัวเลข ฯลฯ
 • การใช้สูตรคำนวณ
  • ทำความเข้าใจสูตรคำนวณ การป้อนสูตร การแก้ไขสูตร
  • การใช้ฟังก์ชั่นการคำนวณ การเขียนฟังก์ชั่น การใส่ค่า argument ให้กับฟังก์ชั่น
  • ฟังก์ชั่นสำคัญในการใช้งาน ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับตัวเลขและการกำหนดเงื่อนไข ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับข้อความ วัน เวลา ค่าเงิน
  • การใช้ auto sum
 • การค้นหาข้อมูลที่กำหนด

 • สถานที่จัดอบรม

  โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ ๑๕ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

  ค่าลงทะเบียน

  ๓,๙๐๐ บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และตลอดหลักสูตร)  และจัดเตรียม notebook ไว้ให้ 


  กรณีชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม ๗ วัน ได้รับส่วนลด ๑๐๐ บาท   ใช้คอมพิวเตอร์ ๑ คนต่อ ๑ เครื่อง (จัดเตรียมเครื่อง notebook ไว้ให้)