๕. หลักสูตร การใช้ MS Excel ขั้นพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หลักการและเหตุผล


โปรแกรม Microsoft Excel ได้รับความนิยมในการใช้งาน เนื่องจากมีความสามารถที่หลากหลาย นำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายด้าน ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล การสร้างตารางคำนวณ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การสร้างแผนภูมิ ไปจนถึงการประยุกต์ใช้สูตรคำนวณที่ซับซ้อน ผู้ปฏิบัติงานที่เข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นพัฒนาได้อย่างดีจะช่วยลดเวลาการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้ MS Excel เป็นเครื่องมือในการจัดการข้อมูล สร้างฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ดึงข้อมูลมาใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ปฏิบัติงาน และผู้สนใจ

วัน เวลา

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

หัวข้อฝึกอบรม

  • เทคนิคการอ้างอิงตำแหน่งแบบ Absolute Reference, Mixed Reference, Relative Reference การสร้างสูตรแบบ Array
  • เทคนิคการใช้สูตร Rank, SUM, SUMIF, SUMPRODUCT, ROUND
  • การใช้สูตร IF และเทคนิคการค้นหาข้อมูลผ่าน COUNT IF, VLOOKUP, AND, OR, MATCH, INDEX และ CHOOSE
  • การสร้าง Link, Hyper Link และการประยุกต์ใช้ Add-in
  • การสร้างความปลอดภัยและการใส่รหัสผ่าน
  • การ Cloning สูตร (เพื่อลดขั้นตอนการใช้สูตร)
  • การใช้ Solver เพื่อการวิเคราะห์และการคำนวณ
  • การวิเคราะห์ข้อมูลแบบมืออาชีพด้วย Pivot Table และ Pivot Chart
  • ปัญหาและการแก้ไขการใช้โปรแกรม MS Excel ขั้นพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ ๑๕ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน

๓,๙๐๐ บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และตลอดหลักสูตร)  และจัดเตรียม notebook ไว้ให้

กรณีชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม ๗ วัน ได้รับส่วนลด ๑๐๐ บาท ใช้คอมพิวเตอร์ ๑ คนต่อ ๑ เครื่อง (จัดเตรียมเครื่อง notebook ไว้ให้)