๗. หลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

หลักการและเหตุผล


ในการทำงานนั้นจะมีเอกสารซึ่งเป็นสิ่งหรือสื่อที่ใช้อธิบายทิศทาง แนวทาง ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติงาน ซึ่งอาจอยู่ในลักษณะต่างๆ เช่น ระเบียบปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงาน วิธีการทำงาน รูปภาพ แบบฟอร์ม เป็นต้น คู่มือการปฏิบัติงานจึงเปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทำงานที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ มักจัดทำขึ้นสำหรับงานที่ซับซ้อน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในงาน คู่มือการปฏิบัติงานจึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือหน่วยงานเพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นแนวทาเดียวกัน เข้าใจขั้นตอน วิธีการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายขององค์กร ทั้งยังช่วยเป็นเครื่องมือในการสอนงาน อ้างอิงการทำงาน เป็นสื่อการประสานงานและช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามงานได้ทุกขั้นตอน

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจกระบวนการทำงานหลักและกระบวนการทำงานสนับสนุนนของหน่วยงาน
 • เข้าใจหลักการ แนวทางในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
 • สามารถจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้สนใจ

วัน เวลา

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

หัวข้อฝึกอบรม

 • การออกแบบระบบงาน (work System)
 • การกำหนดกระบวนการทำงานหลักและกระบวนการสนับสนุน (Core Process & Support Process)
 • การจัดทำ System Map ด้วยแนวคิด Value Chain
 • การจัดทำข้อกำหนด (Specification) และตัวชี้ประสิทธิผล (Lag Indicator) ของกระบวนการทำงานที่สำคัญ
 • การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้วยเทคนิค Service Blueprint และการวิเคราะห์กระบวนการด้วย SIPOC (Supplier-Input- Process-Outcome)
 • การเขียนคู่มือการปฏิบัติ
 • องค์ประกอบของคู่มือการปฏิบัติงาน
 • การนำกระบวนการสู่การปฏิบัติ (Process Implementation & Control)
 • การบริหารงานประจำวันและการจัดทำเครื่องมือติดตามการปฏิบัติงาน

  • สถานที่จัดอบรม

   โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ ๑๕ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

   ค่าลงทะเบียน

   ๔,๗๐๐ บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และตลอดหลักสูตร) 

   กรณีชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม ๗ วัน ได้รับส่วนลด ๒๐๐ บาท