๘. หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx และการเขียนรายงาน EdPEx

หลักการและเหตุผล


จากความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สนง.คณะกรรมการการศึกษาจึงได้นำเครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศมาใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานและบริหารจัดการการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด นั่นคือเกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence (EDPEx) เพื่อประเมินตนเองและค้นหาโอกาสในการพัฒนา วางแผนเพื่อปรับปรุงระบบการดำเนินงาน ทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่ต้องการ และสามารถรับการตรวจประเมินเพื่อยืนยันระดับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาได้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • เข้าใจจุดมุ่งหมาย แนวคิด และหัวใจสำคัญของเกณฑ์ EdPEx
 • สามารถนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ พัฒนาองค์กร
 • สามารถจัดทำรายงาน EdPEx ได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ

วัน เวลา

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๖ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

หัวข้อฝึกอบรม

 • หัวใจสำคัญและจุดมุ่งหมายของเกณฑ์ EdPEx
 • แนวคิดของหลักเกณฑ์ EdPEx
 • แนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ พัฒนาองค์กร
 • นัยสำคัญของเกณฑ์ EdPEx : โครงร่างองค์กร หมวด ๑ การนำองค์กร หมวด ๒ การวางแผนกลยุทธ์ หมวด ๓ การมุ่งเน้น ลูกค้า หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด ๖ การมุ่งเน้นการ ปฏิบัติการ หมวด ๗ ผลลัพธ์
 • หลักการ A-D-L-I และ maturity ขององค์กร
 • การจัดทำรายงาน EdPEx
 • การวางแผนการจัดทำรายงาน EdPEx
 • หลักการเขียนรายงาน EdPEx

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ ๑๕ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน

๔,๗๐๐ บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และตลอดหลักสูตร) 

กรณีชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม ๗ วัน ได้รับส่วนลด ๒๐๐ บาท