๙. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ

หลักการและเหตุผล


การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการสร้างการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล โดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานกลาง เป็นแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง นำข้อมูลไปอ้างอิงในการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งเป็นการลดต้นทุนทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการ หรือผู้ค้ากับภาครัฐในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การฝึกอบรมหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐจะช่วยให้ผู้ค้ากับภาครัฐมีความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐได้อย่างถูกต้อง สามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ e-catalog รวมทั้งเสนอราคาในระบบ e-market และ e-bidding ได้อย่างถูกต้องเพื่อจะสามารถจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐได้มากขึ้น ช่วยลดขั้นตอนการทำงานทั้งในส่วนของทางราชการและทางผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • เข้าใจใน พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • เข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอน แนวทาง และวิธีการ ในการจัดซื้อจัดจ้ากับภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • สามารถปฏิบัติลงข้อมูลจริงได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ค้ากับภาครัฐ และผู้สนใจ

วัน เวลา

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

หัวข้อฝึกอบรม

 • ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ
 • การจัดทำข้อมูล การบันทึกข้อมูลสินค้าในระบบ e-catalog
 • การเสนอราคาด้วยวิธี e-market และ e-bidding
 • การเสนอราคาในกรณีการจัดซื้อยา
 • การชำระค่าซองเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 • การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานในระบบ e-GP
 • ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลจริง โดยใช้คอมพิวเตอร์ ๑ คนต่อ ๑ เครื่อง (จัดเตรียมเครื่อง notebook ไว้ให้ )

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ ๑๕ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียน ๓,๙๐๐ บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และตลอดหลักสูตร)  และจัดเตรียม notebook ไว้ให้ 


ค่าลงทะเบียน

๓,๙๐๐ บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และตลอดหลักสูตร)  และจัดเตรียม notebook ไว้ให้

กรณีชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม ๗ วัน ได้รับส่วนลด ๑๐๐ บาท