ตารางการอบรมปี 2561

ตารางการจัดอบรมเดือนพฤษภาคม 2561

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ

วันที่ ๔ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม

วันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤษภาคม ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

การควบคุมภายในด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ

วันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤษภาคม ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

การจัดการเอกสารด้วย MS Word

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ

วันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

การปฏิบัติงานการเงิน

วันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

เทคนิคการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม

วันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น./๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ตารางการจัดอบรมเดือนกรกฎาคม 2561

เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

วันที่ ๒ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น./๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

Dashboard & MS Excel เพื่อการจัดทำรายงานและการนำเสนอแบบเรียลไทม์

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม

วันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

การออกแบบสื่อนำเสนอด้วย MS Power Point & Info Graphics

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

การปฏิบัติงานการเงิน

วันที่ ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx และการเขียนรายงาน EdPEx

วันที่ ๑๖ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.)

วันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

การคิดบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ตารางการจัดอบรมเดือนมิถุนายน 2561

ระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

วันที่ ๔ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

การใช้ MS Excel เพื่อจัดการข้อมูลการทำงาน

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

การใช้ MS Excel ขั้นพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร

วันที่ ๑๑ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

การจัดทำแผนปฏิบัติการและการเขียนโครงการ

วันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

วันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

การวางแผนกำลังคนและการวิเคราะห์อัตรากำลัง

วันที่ ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และการประเมินค่างาน

วันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ

วันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

เทคนิคการตรวจและการเกษียนหนังสือราชการสำหรับหัวหน้างาน

วันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น./๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

การติดตามและการประเมินแผนงานโครงการ

วันที่ ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

วันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.